Điều kiện giao dịch chung

Khi thanh toán online: yêu cầu xác nhận lại với kế toán .

Khi thanh toán tiền mặt: có thể yêu cầu viết hóa đơn chi tiết